Một số câu lệnh ssh kiểm tra Server/VPS khi bị tấn công ddos

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS
$ netstat -n | grep :80 |wc -l

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
$ netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
$ netstat -an|grep :80 |awk 'print $5'|cut -d":"-f1|sort|uniq -c|sort -rn

Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
$ netstat -an|grep :80|grep SYN |awk 'print $5'|cut -d":"-f1|sort|uniq -c|sort -rn

Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:
$ netstat -plan | grep :80 | awk 'print $4'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
$ netstat -an | grep ':80' | awk 'print $5' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c

Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại:
$ netstat -an | grep :80 | awk 'print $6'| sort | uniq -c

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 69765 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (69765 lượt bình chọn)