Gói START

Bắt đầu từ
100,000 đ/1 tháng

*CPU 1 vCore

*RAM 512MB

*SSD 15GB

*BANDWIDTH 1TB

Gói LINUX 1

Bắt đầu từ
150,000 đ/1 tháng

*CPU 2 vCores

*RAM 1GB

*SSD 20GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói LINUX 4

Bắt đầu từ
550,000 đ/1 tháng

*CPU 4 vCores

*RAM 4GB

*SSD 60GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói LINUX 8

Bắt đầu từ
1,150,000 đ/1 tháng

*CPU 4 vCores

*RAM 8GB

*SSD 80GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói LINUX 16

Bắt đầu từ
2,250,000 đ/1 tháng

*CPU 8 vCores

*RAM 16GB

*SSD 160GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói LINUX 32

Bắt đầu từ
4,550,000 đ/1 tháng

*CPU 8 vCores

*RAM 32GB

*SSD 320GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói tùy chọn

Bắt đầu từ
161,200 đ/1 tháng

*CPU Bắt đầu từ 2 vCores

*RAM Bắt đầu từ 2048MB

*SSD Bắt đầu từ 40GB

*BANDWIDTH không giới hạn